• TR-VDS-112

  • #رم 1GB


   #پردازنده 1Core


   #دیسک 20GB SSD


   #ترافیک 3TB  

 • TR-VDS-123

  • #رم 1GB


   #پردازنده 2Core


   #دیسک 30GB SSD


   # ترافیک 5TB 

 • TR-VDS-224

  • #رم 2GB


   #پردازنده 2Core


   #دیسک 40GB SSD


   #ترافیک 7TB  

 • TR-VDS-245

  • #رم 2GB


   #پردازنده 4Core


   #دیسک 50GB SSD


   #ترافیک 10TB  

 • TR-VDS-356

  • #رم 5GB


   #پردازنده 3Core


   #دیسک 60GB SSD


   #ترافیک 15TB 

همراه با هر پلن میباشد
 • آنتالیا