سرور مجازی ایران

IR-VDS-A-112

#رم 1GB


#پردازنده 1Core


#دیسک 20GB SSD


#پورت 10Gbps Unlimited


#20ترافیکTB 


#سیستم عامل Linux


#هزینه راه اندازی رایگان


IR-VDS-A-123

#رم 2GB


#پردازنده 1Core


#دیسک 30GB SSD


#پورت 1Gbps Unlimited


#ترافیک   Fair-Unmetered


#سیستم عامل Windows/Linux


#هزینه راه اندازی رایگان


IR-VDS-A-234

#رم 3GB


#پردازنده 2Core


#دیسک 40GB SSD


#پورت 1Gbps Unlimited


#ترافیک   Fair-Unmetered


#سیستم عامل Windows/Linux


#هزینه راه اندازی رایگان


IR-VDS-A-346

#رم 4GB


#پردازنده 3Core


#دیسک 60GB SSD


#پورت 1Gbps Unlimited


#ترافیک   Fair-Unmetered


#سیستم عامل Windows/Linux


#هزینه راه اندازی رایگان


IR-VDS-A-468

#رم 6GB


#پردازنده 4Core


#دیسک 80GB SSD


#پورت 1Gbps Unlimited


#ترافیک   Fair-Unmetered


#سیستم عامل Windows/Linux


#هزینه راه اندازی رایگان


Iran-VDS-Mik

سرور مجازی ایران
1 ترابایت ترافیک

Back to Top